Ile trwają studia?

Studia, czyli nauka w szkole wyższej, zwanej uczelnią, to okres zdobywania ostatnich szczebli wykształcenia przewidzianych w polskim systemie edukacyjny.
Dla każdego sześciolatka obowiązkowe jest roczne przygotowanie przedszkolne.
Siedmiolatek idzie na osiem lat do szkoły podstawowej. Nauka w podstawówce objęta jest konstytucyjnym obowiązkiem nauczania, za niespełnianie którego mogą być ukarani rodzice dziecka.
Po ukończeniu szkoły podstawowej nadchodzi czas kształcenia w szkole ponadpodstawowej. Do wyboru młodzież ma czteroletnie licea, pięcioletnie technika, trzyletnie szkoły zawodowe. Po ukończeniu szkoły średniej i uzyskaniu świadectwa maturalnego można zacząć studia.

Ze względu na program, długość, stopień trudności oraz uzyskiwany tytuł studia dzieli się na trzy szczeble:
I szczebel to studia licencjackie lub inżynierskie. Ich absolwent po obronie pracy dyplomowej otrzymuje tytuł zawodowy licencjata względnie inżyniera i ma możliwość uzupełniania wykształcenia na szczeblu wyższym.
II szczebel to studia magisterskie – studia uzupełniające, rozszerzające poziom wykształcenia w stosunku do studiów stopnia I. Absolwenci tytułowani będą zawodowym tytułem magistra lub magistra inżyniera.
Są również studia jednolite, łączące program studiów I i II stopnia.
III szczebel to studia doktoranckie. Studia przygotowują przyszłe kadry naukowe – badaczy, wykładowców uczelni. Celem studiów jest napisanie i obrona pracy doktorskiej. Po obronie jej autor uzyskuje naukowy tytuł doktora.
Ze względu na sposób studiowania naukę w szkole wyższej dzielimy na:
– studia stacjonarne, czyli dzienne,
– studia niestacjonarne, częściej zwane zaocznymi,
– studia wieczorowe,
– studia eksternistyczne o oraz indywidualny tok studiów.

Ile trwają studia?
Regulaminy poszczególnych uczelni i kierunków studiów ustalają długość trwania studiów w podziale na semestry. Dla studiów I stopnia przewiduje się 6 lub 7 semestrów.
Uzupełniające studia magisterskie trwają 3 lub 4 semestry.
Jednolite studia magisterskie na większości kierunków trwają 5 lat (10 semestrów). 5,5 roku (11 semestrów) to czas dla kształcenia przyszłych farmaceutów i lekarzy weterynarii. Najdłużej, bo aż 12 semestrów trwa nauka na kierunkach medycznych. Po ukończeniu medycyny absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy lekarza lub lekarza stomatologa.
Czas spędzony podczas studiów III stopnia – doktoranckich, zależy od złożoności badań, jakie doktorant prowadzi aby napisać pracę. Długość studiów to minimum cztery a maksimum osiem semestrów.
Prawie każdy kierunek studiów mona zrealizować w krótszym okresie czasu. Dla osób wyjątkowo zdolnych przewiduje się tok indywidualny, w którym możliwe jest zaliczanie programu studiów w tempie przyspieszonym.
Zdecydowanie częściej zdarzają się jednak przypadki wydłużania okresu studiów. Poza pierwszymi dwoma semestrami, które trzeba zakończyć pozytywnie zaliczonymi ćwiczeniami i zdanymi egzaminami, po każdym innym semestrze można skorzystać z przerwy w studiowaniu nazywanej urlopem dziekańskim i tym samym wydłużyć czas studiowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here