Techniki i narzędzia coachingowe wspomagające rozwój osobisty i zawodowy

Przez profesjonalny, rzetelny coaching rozumie się proces wspierania jednostki (lub grupy) w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. W relacji tego typu, opartej na otwartości i interakcji pomiędzy coachem a coachee, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi. Z których warto skorzystać?

Co jest celem coachingu?

Coaching zastosowany w środowisku zawodowym ma przede wszystkim pomóc urzeczywistnieniu potencjału pracownika. Najczęściej odbywa się to dzięki stawianiu trafnych pytań, refleksji, wzbudzaniu motywacji i rozwijaniu świadomości na temat swoich możliwości. Jednocześnie ważne jest, aby w ramach coachingu prawidłowo określać cele, strategię działania i pokonywać ewentualne przeszkody. Co równie istotne, coaching raczej jest skupiony na przyszłości, nie np. na rozwiązaniu trudności, których źródło tkwi w przeszłości coachee. Jednocześnie coach nie narzuca żadnych rozwiązań, może jedynie sugerować i wspierać.

Dlaczego warto wykorzystać coaching w środowisku pracy?

Jednym z kluczowych czynników, który decyduje o długości cyklu życia zatrudnionych w organizacji, jest możliwość regularnego i efektywnego rozwoju zawodowego. Coaching w środowisku pracy może rozwinąć pracownika i jednocześnie wyeliminować różnego rodzaju blokady (np. przekonania o własnym potencjalne, ograniczeniach itp.). Ponadto coaching w miejscu pracy może nakierować pracownika na dokładne cele zawodowe, a takżewskazać mu narzędzia do ich realizacji. Regularny i prawidłowo prowadzony coaching może być więc źródłem większej motywacji do pracy, efektywności i satysfakcji zawodowej.

Narzędzia coachingowe, na które warto zwrócić uwagę

Do istotnych narzędzi coachingowych zalicza się przede wszystkim:

  • feedback;
  • analizę SWOT, pomagającą zidentyfikować 4 obszary: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia);
  • rozmowę coachingową;
  • model GROW – od Goal (cel), Reality (rzeczywistość), Options (opcje, możliwości) i Will (wola/kolejne kroki),
  • mapę kompetencji, która jest pochodną mapy celów i marzeń;
  • plan rozwoju kariery;
  • Feedback 360 stopni, czyli narzędzie do oceniania kompetencji danego pracownika zarówno przez współpracowników, jak i przez niego samego.

Raport Extended DISC® a coaching

Innym narzędziem, które znajduje zastosowanie w procesie coachingowym, jest Extended DISC®. To badanie analizujące naturalne predyspozycje, dzięki czemu coach w środowisku zawodowym może pomóc swojemu coachee w tworzeniu strategii zmian i wdrażaniu jej w życie. Raport z badania Extended DISC® zawiera nie tylko informacje na temat naturalnych i adaptowanych stylach zachowań danego człowieka, ale również mówi o czynnikach motywujących i demotywujących badanego. Ponadto badany może się dowiedzieć o swoich stresorach, naturalnych reakcjach na stres, jak również na temat najbardziej i najmniej komfortowych zadań w pracy. To doskonały wstęp do procesu coachingowego – ułatwia skupienie się na istotnych obszarach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here